כללי

אתם משתמשים בשירותים שלנו, באתר WeAreFree.TV, ובערוצי שונים אחרים, על אחריותכם בלבד.

אנו מספקים את שירותינו על בסיס ”כמו שהוא“ (As is) ללא אחריות מפורשת או משתמעת כלשהי. איננו אחראים לכך שמידע כלשהו המסופק על-ידינו הוא מדויק, שלם או שימושי; שהשירותים שלנו יהיו פעילים, חפים משגיאות, מאובטחים או בטוחים; או שהשירותים שלנו יתפקדו ללא הפרעות, השהיות או פגמים. איננו שולטים ואיננו אחראים לשליטה על הדרכים והזמנים שבהם המשתמשים שלנו משתמשים בשירותים שלנו או במאפיינים, בשירותים ובממשקים שהשירותים שלנו מספקים. איננו אחראים על פעולות או מידע (כולל תוכן) של המשתמשים שלנו או של צדדים שלישיים אחרים, ואיננו מחויבים לשלוט בהם.

בשימוש באתר אתם פוטרים אותנו, את הכותבים והיוצרים, את תורמי התוכן, המתנדבים, וכל המעורבים והמושוייכים לפעילות של  WeAreFree.TV (יחד: ”צדדי WeAreFree.TV“) מכל טענה, תלונה, עילת תביעה, מחלוקת, סכסוך או נזקים (יחד: ”תביעה“), שידועים ושאינם ידועים, הנוגעים או הנובעים או הקשורים בדרך כלשהי לתביעה כלשהי שיש לכם כנגד צדדים שלישיים כלשהם.


השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין,

על מנת:

לעדכן אותך בתכנים שעולים באתר (באפשרותך לשנות עצמאית את ההתראות) ו/או בערוץ הטלגרם ו/או בפלטפורמות השונות של WeAreFree.TV, ועל מנת ליצור עמך קשר במקרה חירום.

דיוור ישיר אלקטרוני

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע אודות תכנים ועדכונים חשובים.

מידע כזה ידוור אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת ניתן לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

אנו מתחייבים שלא למסור את פרטיך האישיים לצד שלישי.

​​​

Cookies

אתר WeAreFree.TV משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע

חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, בפרטי המשתמש והכניסה שלך, ומידע אחר שאתה מוסר ביודעין באתר.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.

זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.

לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אתר WeAreFree.TV ובאחריותו.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.

אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

אתר WeAreFree.TV מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע.

בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.

לכן, אתר WeAreFree.TV לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,

תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר WeAreFree.TV ובדיוור לרשימת התפוצה.